Revista Catalana de Micologia, vol. 40; 2019


ÍNDEX


Contribució al coneixement micològic de les Illes Balears (Espanya). XXV. - 3
SIQUIER, J.L.; SALOM, J.C.; PINTOS, A.; VEGA, M. i PLANAS, J.
Sclerococcum stigma (Dactylosporaceae) una nueva combinación para Dactylospora stigma, un hongo liquenícola olvidado que crece sobre Porpidia macrocarpa. - 35
NAVARRO-ROSINÉS, P. i ROMERO, C.
Contribució a l'estudi dels fongs de Sant Joan de l'Erm i la Vall de Santa Magdalena V. - 43
MONTÓN, J.
Epibryon trichostomi sp. nov. (Eurotiomycetes), un hongo briofítico que crece sobre Trichostomum brachydontium. - 53
NAVARRO-ROSINÉS, P.; HLADUN, N.L. i ALVARO, I.
Agaricus macrolepis (Pilát & Pouzar) Boisselet & Courtec., primera citació a les Illes Balears (Espanya). - 63
SIQUIER, J.L.; SALOM, J.C. i CONSTANTINO, C.
Un caso de albinismo en Inocybe rufuloides Bon. - 67
SIQUIER, J.L.; SALOM, J.C. y ESTEVE-RAVENTÓS, F.
Primer registro ibérico de un hongo mediterráneo escasamente citado: Pseudoomphalina umbrinopurpurascens (Maire) Contu. - 71
RUBIO, E. y SÁNCHEZ, L.
Addicions al catàleg micològic d'Andorra III. - 77
NIELL, M.; VALVERDE-VALERA, A. i CLARAMUNT, B.
Contribució al coneixement dels fongs del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat (Catalunya). I. - 89
SIERRA, A. i VALVERDE-VALERA, A.
Índex de tàxons, combinacions i noms nous continguts en aquest volum - 88

Normes de publicació de la Revista Catalana de Micologia - 120

Revista Catalana de Micologia, vol. 40; 2019


CONTENTS


Contribution to the knowledge of the funga of the Balearic Islands (Spain). XXV - 3
SIQUIER, J.L.; SALOM, J.C.; PINTOS, A.; VEGA, M. i PLANAS, J.
Sclerococcum stigma (Dactylosporaceae) a new combination for Dactylospora stigma, a forgotten lichenicolous fungus that grows on Porpidia macrocarpa. - 35
NAVARRO-ROSINÉS, P. i ROMERO, C.
Contribution to the fungal study of the Sant Joan de l'Erm and the Santa Magdalena valley. V. - 43
MONTÓN, J.
Epibryon trichostomi sp. nov. (Eurotiomycetes), a bryophilous fungus that grows on Trichostomum brachydontium. - 53
NAVARRO-ROSINÉS, P.; HLADUN, N.L. i ALVARO, I.
Agaricus macrolepis (Pilát & Pouzar) Boisselet & Courtec., new record for the Balearic Islands (Spain). - 63
SIQUIER, J.L.; SALOM, J.C. i CONSTANTINO, C.
A case of albinism in Inocybe rufuloides Bon. - 67
SIQUIER, J.L.; SALOM, J.C. y ESTEVE-RAVENTÓS, F.
First Iberian record of a scarcely cited mediterranean fungus: Pseudoomphalina umbrinopurpurascens (Maire) Contu. - 71
RUBIO, E. y SÁNCHEZ, L.
Additions to the mycological catalogue of Andorra III. - 77
NIELL, M.; VALVERDE-VALERA, A. i CLARAMUNT, B.
Contribution to the knowledge of the funga of the Natural Park of the Muntanya de Montserrat (Catalonia). I. - 89
SIERRA, A. i VALVERDE-VALERA, A.
Index of new taxa, combinations and name - 88

Instructions to Authors - 120