Revista Catalana de Micologia, vol. 41; 2020


ÍNDEX


Bryostroma trichostomi i Pleosphaeria lophoziae, dos fongs briofítics interessants per a la micoflora de Catalunya. - 3
NAVARRO-ROSINÉS, P.; HLADUN, N.L. & ALVARO, I.
El gènere Entoloma P. Kumm. a les Illes Balears (Espanya). I. - 13
LLORENS, L.; LLISTOSELLA, J.; SIQUIER, J.L. & SALOM, J.C.
Addicions al catàleg micològic d’Andorra IV. - 43
NIELL, M.; VALVERDE-VALERA, A. & CLARAMUNT-LÓPEZ, B.
Notes corològiques sobre la funga de les Pitiüses - Eivissa i Formentera. V. (Illes Balears, Espanya). - 55
SIQUIER, J.L.; SALOM, J.C.; LADO, C.; OLARIAGA, I.; ESPINOSA, J.; SERRA, A.; PLANAS, J. & LLISTOSELLA, J.
Agaricus comtulus Fr., primera citació a les Illes Balears (Espanya). - 87
SIQUIER, J.L.; SALOM, J.C. i CONSTANTINO, C.
Normes de publicació de la Revista Catalana de Micologia - 91

Revista Catalana de Micologia, vol. 41; 2020


CONTENTS


Bryostroma trichostomi and Pleosphaeria lophoziae, two bryophytic fungi interesting for the mycoflora of Catalonia. - 3
NAVARRO-ROSINÉS, P.; HLADUN, N.L. & ALVARO, I.
The genus Entoloma P. Kumm. in the Balearic Islands (Spain). I.. - 13
LLORENS, L.; LLISTOSELLA, J.; SIQUIER, J.L. & SALOM, J.C.
Additions to the mycological catalog of Andorra IV. - 43
NIELL, M.; VALVERDE-VALERA, A. & CLARAMUNT-LÓPEZ, B.
Chorologic data about the Funga of the Pitiusic Islands - Ibiza and Formentera Islands. V. (Balearic Islands, Spain). - 55
SIQUIER, J.L.; SALOM, J.C.; LADO, C.; OLARIAGA, I.; ESPINOSA, J.; SERRA, A.; PLANAS, J. & LLISTOSELLA, J.
Agaricus comtulus Fr., new record for the Balearic Islands (Spain). - 87
SIQUIER, J.L.; SALOM, J.C. i CONSTANTINO, C.
Instructions to Authors - 91