Revista Catalana de Micologia, vol. 42; 2022


El génere Galerina Earle a les Illes Balears (Espanya). II. - 3
SIQUIER, J. L. ; SALOM, J. C. ; PLANAS, J. ; ESPINOSA, J. i SERRA, A..
Psilocybe pelliculosa (A. H. Sm. ) Singer & A. H. Sm. , en la Península Ibérica - 13
PÉREZ-DE-GREGORIO, M. À. i TORRENT, Á.
Aportació al coneixement de la funga de la Reserva Natural de s'Albufereta (Mallorca, Illes Balears). I. 19
SIQUIER, J. L. ; PINTOS, À. ; SALOM, J. C. i PLANAS, J.
Contribució al coneixement micológic de les Illes Balears (Espanya). XXVI. 37
SIQUIER, J. L. ; PINTOS, A. ; SALOM, J. C. ; PLANAS, J. i LLISTOSELLA, J.
Chroogomphus subfulmineus Niskanen, Loizides, Scambler & Liimat. , primera citació d'aquest táxon per a Catalunya i la Península Ibérica 73
CURCÓ, C.
Contribució al coneixement del génere Conocybe a les Illes Balears (Espanya) III 79
SIQUIER, J. L. ; SALOM, J. C. i PLANAS, J.
Heliocybe sulcata (Berk. ) Redhead & Ginns a Catalunya i a les Illes Balears (Espanya) 85
LLISTOSELLA, J. ; SALOM, J. C. ; SIQUIER, J. L. ; TOMÀS, A. ; LILLO, X. i MOISÉS, J.
JOSEP GIRBAL i LLADÓ 93
Normes de publicació de la Revista Catalana de Micologia - 95

Revista Catalana de Micologia, vol. 42; 2022


CONTENTS

The genus Galerina Earle in the Balearic Islands (Spain). II. - 3
SIQUIER, J. L. ; SALOM, J. C. ; PLANAS, J. ; ESPINOSA, J. i SERRA, A..
Psilocybe pelliculosa (A. H. Sm.) Singer & A. H. Sm. , in Iberian Peninsula
PÉREZ-DE-GREGORIO, M. À. i TORRENT, Á.
Contribution to the knowledge of the the Funga of the Natural Reserve of s'Albufereta (Majorca, Balearic Islands) 19
SIQUIER, J. L. ; PINTOS, À. ; SALOM, J. C. i PLANAS, J.
Contribution to the knowledge of the funga of the Balearic Islands (Spain). XXV. 37
SIQUIER, J. L. ; PINTOS, A. ; SALOM, J. C. ; PLANAS, J. i LLISTOSELLA, J.
Chroogomphus subfulmineus Niskanen, Loizides, Scambler & Liimat. , first citation of this taxon in Catalonia and Iberian Peninsula 73
CURCÓ, C.
Contribution to the knowledge of the Conocybe genera in the Balearic Islands (Spain). III. 79
SIQUIER, J. L.; SALOM, J. C. i PLANAS, J.
Heliocybe sulcata (Berk.) Redhead & Ginns in Catalonia and the Balearic Islands (Spain) 85
LLISTOSELLA, J. ; SALOM, J. C. ; SIQUIER, J. L. ; TOMÀS, A. ; LILLO, X. i MOISÉS, J.
JOSEP GIRBAL i LLADÓ 93
Instructions to Authors - 95